Mục Sư Quản Nhiệm: Trần Nhụt Thăng ;                             Điện Thoại (703) 942-8303;                             Email: trannhutthang@hotmail.com

Phụ Tá MS: Thầy Trương Đình Thăng;                                 Điện Thoại (703) 425-2458                              Email: thangdtruong@yahoo.com       

Truyền Đạo: Đỗ Khắc Lực ;                                                   Điện Thoại (703) 242-5767                              Email: dokhacluc44@gmail.com

Nữ Truyền Đạo: Phạm Ngọc Hạnh                                         Điện Thoại (703) 560-5820                             Email: hanhpham13@yahoo.com                   

Thư Ký HT: Ông Nguyễn Viết Trung                                     Điện Thoại (571) 277-6351                             Email:ti1974green@hotmail.com