Ban Lãnh Đạo Hội Thánh Báp Tít Phục Hưng

Mục Sư Quản Nhiệm:

Trần Tấn Hoài Nhơn

Ban Truyền Đạo

Truyền Đạo Đỗ Khắc Lực

Truyền Đạo Trương Đình Thăng

Truyền Đạo Phạm Ngọc Hạnh

Ban Chấp Hành

Thư Ký

Truyền đạo Trương Đình Thăng

Phó Thư Ký

Ông Nguyễn Minh Lợi

Thủ Qũy

Bà Nguyễn Mộng Hương

Phó Thủ Qũy

Ông Nguyễn Anh Phúc

Trưởng Ban Phụ Nữ:

Cô Mai Thị Trúc Linh

Phó Ban Phụ Nữ:

Cô Đặng Thùy Mai

Trưởng Ban Thăm Viếng-Chứng Đạo

Cô Trần Thùy Trang

Ban Thờ Phượng

Trưởng Ban

Ông Nguyễn Minh Châu

Phó Ban

Ông Chánh Lương

Ban Gia Đình Trẻ

Anh Nguyễn Quốc Tuấn

 

 

 

Điện Thoại

 

(571) 789-7451

 

(703) 901-3724

(571) 232-9694

(703) 864-2872

 

 

(571) 232-9694

 

(703) 474-4642  

 

(703) 967-2497  

 

(703) 973-2395

 

(571) 277-3306

 

(571) 926-4797

 

(571) 830-9820

 

 

(703) 969-5585

 

(940) 642-3755

 

(703) 975-3256

 

 

 

 

 

 

 

 

Email

 

nhontran07@yahoo.com

 

lucdo0531@icloud.com

thangdtruong@yahoo.com

hanhpham13@yahoo.com

 

 

thangdtruong@yahoo.com

 

 

 

mong.huongchau@yahoo.com

 

spngn@yahoo.com

 

tuanlinh1966@gmail.com

 

paris6803@gmail.com

 

gaimietvuon72@yahoo.com

 

 

mong.huongchau@yahoo.com

 

jluong1988@gmail.com

 

quoctuannguyen1969@gmail.com