CÙNG NHAU HỌC KINH THÁNH

www.baptitphuchung.com

Câu 1: Sách nào dài nhất trong Tân ước ? Có bao nhiêu câu ? Giai dap
Câu 2: Sách dài nhất trong Kinh Thánh có bao nhiêu câu ?
Giai dap;
Câu 3: Sách ngắn nhất trong Cựu Ước là sách nào? Có bao nhiêu câu ?
Giai dap
Câu 4: Kinh Thánh có bao nhiêu chương ?
Giai dap
Câu 5: Câu Kinh Thánh dài nhất có bao nhiêu chữ ?
Giai dap
Câu 6: Kinh Thánh có bao nhiêu câu ?
Giai dap
Câu 7: Lời cầu nguyện ngắn nhất trong Kinh Thánh ?
Giai dap
Câu 8: Người có tên dài nhất trong Kinh Thánh là ai ?
Giai dap
Câu 9: Vị vua cai trị Y-sơ-ra-ên ngắn nhất là ai ?
Giai dap
Câu 10: Vị vua cai trị xứ Giu-đa lâu nhất tên gì?
Giai dap
Câu 11: Vua trẻ nhất cai trị xứ Giu-đa là ai ?
Giai dap
Câu 12: Kinh Thánh có bao nhiêu sách ?
Giai dap
Câu 13 Chương nào dài nhất trong Kinh Thánh ? có bao nhiêu câu ?
Giai dap
Câu 14: Chương nào ngắn nhất trong Kinh Thánh ? có bao nhiêu câu?
Giai dap
Câu 15: Chương nào là chương giữa của quyền Kinh Thánh
Giai dap
Câu 16: Câu nào là câu giữa của quyển Kinh Thánh
Giai dap
Câu 17: Quyển Kinh Thánh bắt đầu được chia ra từng chương vào năm nào và do ai?
Giai dap
Câu 18: Q uyển Kinh Thánh bắt đầu được đánh số từng câu vào năm nào và do ai?
Giai dap
Câu 19 Người hành nghề chăn chiên đầu tiên là ai?
Giai dap
Câu 20: Hai nhân vật ăn hay nuốt sách trong Kinh Thánh là ai
Giai dap
Câu 21: : Mười điều răn của Đức Chúa Trời chép tại đâu trong Kinh Thánh?
(Giai dap)
Câu 22: Trong sách Châm ngôn, xin kể 4 con vật nhỏ nhưng rất khôn ngoan?
Giai dap
Câu 23: Trong Kinh Thánh người có vợ nhiều nhất là ai?
Giai dap
Câu 24: Trong Kinh Thánh, sách nào nói đến một người trọc đầu tự nhiên (Không do cạo đầu), Người trọc đó tên gi?
Giai dap
Câu 25: Trong Kinh Thánh, vị vua nào gian ác nhất?
Giai dap
Câu 26: Ở đâu trong Kinh Thánh có câu: " Hởi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở khôn ngoan"
Giai dap
Câu 27: Xin cho biết trong Kinh Thánh, hai chương viết giống nhau là hai chương nào?
Giai dap
Câu 28: Trong sách Các Quan Xét, vị Quan xét nào có đến 70 người con trai?
Giai dap
Câu 29. Theo Kinh Thánh, tổ phụ của những người đánh đàn và chơi sáo là ai?
Giai dap
Câu 30. Theo Kinh Thánh, có bao nhiêu người sống hơn 900 năm ?
Giai dap
Câu 31. Theo Kinh Thánh, vua nào thông minh nhất và giàu có nhất?
Giai dap
Câu 32. Bảy vị Chấp sự của Hội Thánh đầu tiên là ai ?
Giai dap
Câu 33. Người có nhiều con trai nhất là ai ?
Giai dap
Câu 34. Người chăn chiên đầu tiên là ai ?
Giai dap
Câu 35. Ra-chên đồng ý nhường Gia-cốp ngủ đêm với chị mình là Lê-a với điều kiện gì ?
Giai dap
Câu 36. Môi-se qua đời lúc ông được mấy tuổi ?
Giai dap
Câu 37.Trong Cựu ước có bao nhiêu lần người chết được làm cho sống lại ?
Giai dap
38.Chiếc đò hay phà (ferry) duy nhất được nói trong Kinh Thánh trong sách nào?
Giai dap
39. Chiếc tàu duy nhất trong Kinh Thánh được nói đến tên ở trong sách nào?
Giai dap
40: Trong Kinh Thánh sách nào viết rằng: “ Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Chúa Trời là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống ” ?
Giai dap
41. Trong Kinh Thánh sách nào viết về một chiếc tàu do Đức Chúa Trời phác họa và do người làm ra ?
Giai dap
   

       Trang Nhà