Giải Đáp Thắc Mắc

LỜI TIÊN TRI CỦA KINH THÁNH

Kính chào Quý Vị Thính giả Đài TNVNHN, tôi là Ms Sơn, cảm ơn Chúa cho tôi lại có cơ hội trình bày cùng Quý Vị Bằng Cớ Chứng Minh Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi xin trình bày bằng cớ chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời qua tánh chất tiên tri của Kinh thánh.
Kinh thánh không giống tất cả các “Kinh sách” khác, Kinh thánh dựa trên “Tính Chính Xác” và “Uy Quyền” của LỜI TIÊN TRI. Tất cả “Kinh sách” khác không có những điều báo trước về tương lai. Nếu tác giả của các sách đó có cố gắng nói trước những sự kiện tương lai, những lời đó chỉ ứng nghiệm mơ hồ, không lâu sau, các sách đó không còn đáng tin.
Một trong những bằng cớ chứng minh Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời ấy là lời tiên tri trong Kinh thánh được ứng  nghiệm là bằng cớ hùng hồn cho “Sự Linh Cảm” và “Tính Xác Thực” của Kinh thánh. Lời tiên tri trong Kinh thánh không phải là “lời tiên đoán may rủi”, cũng không phải là lời “có khả năng xảy ra” dựa trên dữ liệu không chắc chắn như người ta “Tiên Đoán Thời Tiết”. Lời tiên tri là: “LỊCH SỬ ĐƯỢC VIẾT TRƯỚC”
Tầm quan trọng của việc nghiên cứu Lời Tiên Tri trong Kinh thánh được thấy khi chúng ta nhớ lại rằng:

 • hai phần ba Kinh văn là Lời Tiên tri, cả trong loại kiểu mẫu, biểu tượng, hay phán trực tiếp;
 • và hơn một phần hai của lời tiên tri Cựu Ước, và gần như tất cả Tân Ước chỉ về những sự kiện tương lai.

Từ khi tổ phụ loài người chúng ta phạm tội khước từ đi theo đường lối của Đấng Tạo Hóa yêu thương là Đức Chúa Trời, thì thế giới là một “Thế Giới Tối Tăm” ở dưới sự cai trị của ma quỉ và tội lỗi. Vì vậy, con người cần “LỜI TIÊN TRI CHẮC CHẮN” dẫn nhân loại đến SỰ SÁNG vượt qua cơn bão “Biển Thời Gian” (II Phi. 1:19). Khi loài người thấy rằng Đức Chúa Trời đã có một “Kế Hoạch và Mục Đích để ban Sự Cứu rỗi cho Loài người qua Chúa Jêsus Christ giáng sanh chịu chết trên cây thập tự đền tội cho con người và sống lại, sống đời đời” bảo đảm những người tin Ngải trong các Thời Đại, khi họ đem lòng tin chắc (I Tim. 1:15). Đó là lý do những người đương thời của Chúa Jêsus Christ còn trên đất cũng như một số người đương thời của chúng ta ngày nay xem thường Lời Tiên tri trong Kinh thánh, họ không sẵn sàng cho sự tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và làm Chúa của đời sống họ.
Những lời Tiên Tri trong Kinh thánh tự chia thành ba sự phân chia lớn:

 • QUÁ KHỨ tức là Những Lời Tiên Tri Đã Ứng Nghiệm
 • HIỆN TẠI tức là Những Lời Tiên Tri Đang Ứng Nghiệm. Đây là những lời tiên tri chỉ về Chúa Jêsus Christ, chỉ về người Do-thái, các quốc gia.
 • TƯƠNG LAI - Lời Tiên Tri Chưa Ứng Nghiệm về dân Y-sơ-ra-ên, về những người tin hoặc không tin Chúa Jêsus Christ, và về tương lai của thế giới chung.

Hôm nay tôi xin trình bày phần thứ nhất về:
A/. LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH ĐÃ ỨNG NGHIỆM TRONG QUÁ KHỨ:
Đã có nhiều sách nói về sự ứng nghiệm các lời tiên tri trong Kinh thánh. Nhiều cuộc đào bới do các nhà sử học và khảo cổ học chủ trương đi sâu vào tàn tích mà Kinh thánh nói tới. Có những bài tường thuật tỉ mỉ chi tiết về kết quả khai quật chứng minh những ghi chép của Kinh thánh là đúng. Hàng trăm, hàng ngàn đầu sách làm chứng những lời tiên tri đã được ứng nghiệm và đang được ứng nghiệm.
Nếu ai đó trong Quý Vị còn nghi ngờ Kinh thánh có phải là Lời Đức Chúa Trời hay không, xin vui lòng nghe vài bằng cớ sau đây:
Năm 590 trước khi Chúa Jêsus giáng sanh, một tiên tri của Đức Chúa Trời tên Ê-xê-chi-ên đã có những lời tiên tri về thành Ty-rơ, ở phía Bắc xứ Palestine như sau: “Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi Ty-rơ! Nầy, ta địch cùng mầy. Ta sẽ khiến nhiều nước dấy nghịch cùng mầy, như sóng biển dấy lên vậy. Chúng nó sẽ hủy phá những vách thành Ty-rơ, và xô đổ tháp của nó; ta sẽ cào bụi, khiến nó làm một vầng đá sạch láng. Nó sẽ làm một chỗ người ta phơi lưới ở giữa biển; vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ phán. Nó sẽ làm mồi của các nước… Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính kỵ, cùng đạo quân, và dân đông, từ phương bắc đến nghịch thành Ty-rơ… Đoạn, quân nghịch mầy sẽ lấy của báu mầy, cướp hàng hóa mầy, phá đổ vách thành mầy; chúng nó sẽ phá đền đài mầy, và quăng những đá, gỗ, và bụi đất của mầy dưới nước… Ta sẽ khiến mầy nên vầng đá sạch láng; mầy sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới, và không được cất dựng lại nữa; vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy… Hết thảy các quan trưởng miền biển đều xuống khỏi ngai mình; cổi áo chầu ra, và lột bỏ những áo thêu. Họ như là mang lấy sự run rẩy và ngồi xuống đất, họ sẽ sợ sệt luôn, và lấy làm lạ vì cớ mầy”
Lời tiên tri của Tiên tri Êxêchiên trong Kinh thánh về thành Ty-rơ kể ra 7 việc sẽ xảy đến:

 • Vua Nê-bu-cát-nết-sa của nước Ba-by-lôn sẽ chiếm thành Ty-rơ
 • Các nước khác sẽ dự phần vào việc làm trọn lời tiên tri.
 • Thành sẽ bị san bằng như mặt phẵng của tảng đá.
 • Thành sẽ hóa nên một chỗ để phơi lưới
 • Những đá và gỗ của thành sẽ bị quăng xuống biển
 • Các thành khác sẽ kinh sợ trước sự sụp đổ của thành Ty-rơ
 • Thành Ty-rơ sẽ không bao giờ được xây lại.

Ty-rơ là một thành xây trên bở biển phía Bắc xứ Palestine, là thành của dân Phê-ni-xiêng, họ là một dân mạnh, các nước chung quanh đều sợ họ. Chính vua Ty-rơ đã cung cấp gỗ tốt cho vua Sa-lô-môn xây đền thờ và cung điện.
Năm 586 TC, vua Nê-bu-cát-nết-sa của Đế quốc Ba-by-lôn đến vây thànhTy-rơ. Cuộc vây thành nầy kéo dài 13 năm; và khi vua Nê-bu-cát-nết-sa chiếm được thành vào năm 573 TC. thì người Ty-rơ đã chuyển hết đồ đạc quý giá sang một hòn đảo cách xa bờ biển nửa dặm. Dù chiếm được thành, vua Ba-by-lôn cũng không được lợi ích gì, vua không thể đuổi theo họ tới hòn đảo kia nên vua Nê-bu-cát-nết-sa đành rút lui về Ba-by-lôn. Như vậy, điểm thứ nhất của lời tiên tri được ứng nghiệm, tức là Nê-bu-cát-nết-sa đã chiếm được thànhTy-rơ. Và từ đó thành hoang tàn suốt 241 năm.
Đến năm 322 TC, A-lịch-sơn Đại đế kéo quân tới thành Ty-rơ xây trên đảo hoang, ông chiếm các thành ở ven biển và đoạt các chiến thuyền của họ. Song dù ông sử dụng các chiến thuyền đó, ông vẫn không chiếm nổi thành Ty-rơ. Sau cùng, A-lịch-sơn dùng tất cả vật liệu lấy từ cổ thành Ty-rơ, đào hết đất trong và ngoài thànhTy-rơ cũ xây được con đường chạy từ đất liền ra tới hòn đảo. Lục quân của Alịchsơn theo con đường nầy tiến đánh với sự yễm trợ của hải quân. Sau 7 tháng, Alịchsơn chiếm được thành.
Như vậy, 7 điểm của lời tiên tri đã ứng nghiệm: các nước khác sẽ dự phần vào việc làm trọn lời tiên tri; thành sẽ bị san bằng như mặt phẵng của hòn đá; đá và gỗ của thành bị quăng xuống biển; các thành chung quanh vì kinh sợ việc Ty-rơ bị chiếm nên đã mở cửa thành đầu hàng Alịchsơn. Ngày nay du khách đến thànhTy-rơ sẽ thấy nơi đó là chỗ phơi lưới và là nơi ở của dân chài. Điều đáng nói là dù vùng đất thành Ty-rơ có điều kiện thuận lợi, nhất là về nước uống, nhưng suốt gần 2.500 năm qua, thành Ty-rơ đã không được xây lại.
Vậy bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng nếu Tiên tri Ê-xê-chi-ên tự viết những lời tiên tri đó theo trí khôn của ông, chúng ta hãy ước lượng  như sau:

 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết trước rằng vua Nê-bu-cát-nết-sa sẽ chiếm được thành Ty-rơ? Vì lời tiên tri của Êxêchiên đưa ra 4 năm trước khi vua Nê-bu-cát-nết-sa chiếm được nhiều thành nhiều nước, nên sự may mắn có thể tính là 1 trong 3, nghĩa là chỉ 1/3.
 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết được rằng trong khi chiếm thành Ty-rơ, Nê-bu-cát-nết-sa sẽ không san bằng thành, nhưng sẽ có các nước khác dự phần. Để khiêm nhường, chúng ta cho cái may mắn đó là 1 trong 5.
 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết rằng thành Ty-rơ sẽ bị san bằng như mặt phẵng hòn đá. Vậy cái may mắn là 1 trong 500.
 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết thànhTy-rơ sẽ trở thành nơi ở của dân chài và nơi phơi lưới. Cái may mắn sẽ là 1 trong 100.
 • Êxêchiên có bao nhiêu may mắn để biết rằng vật liệu đổ nát của thành Ty-rơ sẽ bị quăng xuống biển, bị người ta chuyển đi nơi khác không phải để xây dựng nhà ở hoặc thành khác? Cái may mắn đó sẽ là 1 trong 10.
 • Làm sao Vị Tiên tri Êxêchiên biết rằng các thành khác sẽ tự động mở cửa đón rước ALịchsơn Đại đế? Cái may là 1 trong 5.
 • Làm sao Êxêchiên biết rằng thành Ty-rơ sẽ không bao giờ được xây dựng lại, dù thành có nhiều thuận lợi thiên nhiên? Cái may mắn sẽ là 1 trong 20.

Chúng ta nhân tất cả những cái may mắn của Êxêchiên đối với lời tiên tri nếu ông dùng trí khôn của chính ông, con số thành công sẽ là 1 trong 75 triệu lần. Vậy mà lời tiên tri của ông ứng nghiệm 100%. Như vậy, có thể kết luận rằng Tiên tri Êxêchiên do sự khôn ngoan của ông thấu triệt được bí nhiệm tương lai của thành Ty-rơ không? Hay là phải nói: Bởi Đức Chúa Trời mặc khải cho Êxêchiên mọi điều đó. Ngày nay, với những kiến thức sử học, với phương pháp lý luận của toán học, chúng ta phải đi đến kết luận: Kinh thánh [nói chung] và lời tiên tri của Êxêchiên [nói riêng] là Lời Đức Chúa Trời.
Quý Vị có biết, những lời tiên tri trong Kinh thánh về khu vực vùng Trung đông, xứ Palestine, cái may mắn nói trúng được tính toán cẩn thận sẽ là 5.1059, nghĩa là con số 5 đi kèm với 59 con số 0. Giả định chúng ta có một đống bạc là 5.1059, chúng ta đúc ra được 1028 đống bạc, mỗi đống sẽ to bằng mặt trời. Giả sử Quý vị đánh dấu một đồng trong đống bạc to đó đem trộn lẫn vào giữa đống bạc, rồi bịt mắt một người, bảo người đó tới đống bạc to lớn kia tìm cho ra đồng bạc được đánh dấu. Xin hỏi người đó có bao nhiêu may mắn thành công. Nếu người đó mỗi giờ đi được 60 dặm và đi suốt ngày đêm thì mất 5 năm mới đi vòng quanh được đống bạc to lớn bằng mặt trời. Như vậy, cái may mắn của người đó không thể có. Nếu vòng quanh cả một đống bạc to như một thiên hà thì người đó phải để ra 500 tỉ năm mới đi hết. Giả sử người đó đi  thật nhanh để lục bới tất cả đống bạc bằng 100 tỉ sao kia trong vòng một giây thay vì 500 tỉ năm, người đó cũng phải mất 3.109 (3 tỉ năm) mới lục hết các đống bạc ấy, tức là người đó phải mất một nửa thời gian từ lúc vũ trụ được thành lập đến bây giờ, tức là 3  tỉ năm.
Thật là phi lý nếu chúng ta dám cả quyết người đó có một chút may mắn để tìm ra chính đồng bạc được đánh dấu. Nhưng dù vậy, người đó vẫn còn tốt số hơn các vị tiên tri trong Kinh thánh nếu họ dùng trí khôn của họ nói tiên tri. Chỉ có một kết luận là chính Đức Chúa Trời đã soi dẫn cho các vị Tiên tri đó viết ra, không còn lý do nào mạnh hơn để kết luận.
Nhiều lời tiên tri trong Kinh thánh đã xảy ra trong lịch sử nhân loại. Có những sự kiện trước đây không thấy ghi trong lịch sử thế giới, nhiều người đã vội vàng cho rằng Kinh thánh nói sai, và họ cho rằng lời tiên tri trong Kinh thánh đã không ứng nghiệm. Tuy nhiên, nhờ các nhà khảo cổ khai quật , lịch sử được nhìn thấy và Kinh thánh được công nhận là chính xác, cuối cùng người ta thấy rõ ràng Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời và Chúa đang nắm giữ lịch sử nhân loại.
Lần sau chúng ta sẽ nói đến Những Lời Tiên Tri trong Kinh thánh Đang Ứng Nghiệm. Tuy nhiên, qua những gì tôi đã trình bày, chúng ta phải công nhận Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, do đó, xin Chúa cho Quý Vị cơ hội ít nhất một lần trong đời đọc Kinh thánh và tìm thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chính mình qua sự cứu rỗi vô giá của Chúa Jêsus Christ. Amen!

Bằng Chứng thứ 7   Bằng Chứng thứ 8   Bằng Chứng thứ 9

 

More on: cha and thnh
Fastest FTPS and FTPS on the planet Go FTP FREE