Giải Đáp Thắc Mắc

LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH
 ĐANG ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

Kính chào Quý Vị Thính Giả Đài TNVNHN, tôi là Mục sư SƠN. Hôm nay tôi xin trình bày tiếp BẰNG CỚ CHỨNG MINH KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI, bởi những lời tiên tri trong Kinh thánh ĐANG ĐƯỢC ứng nghiệm.
Một trong những lời tiên tri ĐANG ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM là lời tiên tri về chủ đề của Kinh thánh. Tôi gọi là Chủ đề vì toàn bộ Kinh thánh chỉ tập trung vào đề tài chính nầy, đó là lời tiên tri từng chi tiết toàn bộ về đời sống Chúa Jêsus Christ đến thế gian chịu chết đền tội cho loài người.
Tôi sẽ nêu từng chi tiết lời tiên tri về Chúa Jêsus Christ và sự ứng nghiệm, mong Quý Vị sẽ kiểm tra, tốt nhất Quý Vị có thể liên lạc với bất cứ Hội thánh Tin Lành nào gần nhất để nhận một quyển Kinh thánh toàn bộ Cựu Ước và Tân Ước, dò theo mục lục tên sách rồi mở ra kiểm tra.

  • Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời:

Sách Sáng thế ký chương 1 câu 26, trong Cựu Ước ghi: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất”.
Đến Tân Ước, sau khi Chúa Jêsus Christ đã giáng sanh, thư Côlôse chương 1 câu 15 và 16, xác nhận sự ứng nghiệm Chúa Jêsus Christ chính là Đức Chúa Trời Tạo Hóa: “Ấy chính Chúa Jêsus Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được,… vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả”.

  • Chúa Jêsus Christ được sanh ra bởi Nữ Đồng trinh.

Sách Sáng thế ký 3:15 trong Cựu Ước ghi ngay từ buổi sáng thế, sau khi tổ phụ loài người phạm tội, Đức Chúa Trời phán về một Đấng Cứu Thế sẽ giáng sanh bởi dòng dõi người nữ, nghĩa là Đấng Cứu Thế đến thế gian không cần người nam. Đến năm 740 TC., Tiên tri Ê-sai nói rõ thêm: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên [nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta].
Ngay khi Chúa Jêsus Christ giáng sanh, Kinh Tân Ước sách Tin Lành Mathiơ chương 1 câu 18 đến câu 23 đã ghi: “Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh… Người sẽ sanh một trai, con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi vệc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm Lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.

  • Chúa Jêsus Christ giáng sanh từ dân Y-sơ-ra-ên.

Đến năm 2.000 TC. sách Sáng thế ký chương 12 câu 3, Lời Chúa hứa trực tiếp với tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên là Áp-ra-ham rằng: “… ngươi sẽ thành một nguồn phước… các chi tộc thế gian sẽ nhờ người mà được phước”, rõ ràng Đức Chúa Trời hứa từ dân tộc ra bởi Áp-ra-ham có một Nguồn Phước cho thế giới, lời hứa nầy được chỉ định xuất phát từ chi phái Giu-đa là một trong 12 chi phái của dân Y-sơ-ra-ên, do cháu nội của Áp-ra-ham là Gia-cốp nói tiên tri: “… cây phủ việt [vương trượng] chẳng hề dời khỏi Giu-đa… cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, và các dân vâng phục Đấng đó” (Sáng. 49:9-12)
Kỳ diệu thay, Kinh Tân Ước bắt đầu với Bảng Gia Phả ghi từ Áp-ra-ham đến khi Chúa Jêsus Christ giáng sanh rõ ràng, dù người Y-sơ-ra-ên đương  thời chống đối Chúa Jêsus Christ nhưng không thể chối bỏ Bảng Gia Phả nầy.

  • Chẳng những lời tiên tri cho biết Chúa Jêsus Christ giáng sanh từ dân Y-sơ-ra-ên, thuộc chi phái Giu-đa, lời tiên tri còn nói chi tiết: “Chúa Jêsus Christ sẽ được sanh ra từ dòng dõi vua Đa-vít thuộc chi phái Giu-đa” (Sáng. 49:10; Êsai 11:1, 10).

Khi Chúa Jêsus Christ giáng sanh, Kinh Tân Ước sách Tin Lành Luca chương 1 câu 31 và 32 ghi lại lời thiên sứ phán với cô Ma-ri: Nầy ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là JÊSUS. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao, và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài”.

  • Rồi năm 700 TC., Tiên tri Mi-chê nói rõ Chúa Jêsus Christ giáng sanh tại làng [một làng nhỏ, không phải là một tỉnh lớn] tên Bết-lê-hem, xứ Giu-đa (Michê 5:1-2), nước Y-sơ-ra-ên.
  • Lời của Tiên tri Ô-sê nói vào năm 750 TC. cho biết Chúa Jêsus Christ sẽ sống một thời gian tại Ai Cập (Ô-sê 11:1). Và quả thật vậy, khi Chúa Jêsus Christ mới giáng sanh, vua Hê-rốt đang cai trị nước Y-sơ-ra-ên đã tìm giết Chúa nên thiên sứ báo tin cho Giô-sép đem Chúa Jêsus và mẹ Ngài là Ma-ri lánh nạn qua Ai Cập đến khi Hê-rốt chết thì hồi hương (Math. 2:14-15)
  • Vào năm 480 TC., Tiên tri Xachari rao báo rằng Đấng Cứu Thế sẽ ngự vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn (Xach. 9:9). Những lời tiên tri gần 500 năm trước đó đã ứng nghiệm từng chi tiết cảnh Chúa Jêsus Christ cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem, được ghi trong sách Tin Lành Mathiơ chương 21 câu 1 đến câu 9, “… Bấy giờ phần nhiều trong đám đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng ngợi khen cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!”.
  • Lời tiên tri của Tiên tri Ê-sai rao ra vào khoảng 740 năm TC., mô tả cảnh Chúa Jêsus Christ sẽ chịu sống cảnh nghèo hèn, cực khổ, chịu sỉ nhục, bị khinh, bị đánh đập, bị đòn roi, và chịu chết mang lấy tội lỗi, bịnh tật, đau buồn cho loài người chúng ta; Đấng Cứu Thế sẽ bị chôn trong mộ của người khác, và sẽ sống lại vinh hiển. Kỳ diệu thay, tất cả lời tiên tri nầy hoàn toàn ứng nghiệm trong đời sống của Chúa Jêsus Christ trong gia đình Giô-sép nghèo, bị quê hương Na-xa-rét khinh khi (Mác 6:1-3), chịu đánh đập, đòn roi y như lời tiên tri báo trước; và cuối cùng bị đóng đinh trên cây thập tự, chuộc tội cho loài người, được chôn trong mộ của người giàu, ba ngày sau Chúa Jêsus Christ đã sống lại. Ấy là chưa kể chi tiết cảnh Chúa Jêsus chịu chết trong lúc những tên lính bắt thăm chia áo Chúa, không đánh gãy xương của Chúa như thông lệ đóng đinh tử hình tội phạm…

Tất cả những chi tiết lời tiên tri nầy ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Jêsus Christ, đến nỗi 50 ngày sau khi Chúa Jêsus Christ sống lại, thánh Phierơ đứng lên giữa hàng trăm ngàn người Y-sơ-ra-ên thù nghịch tại thành Giê-ru-sa-lem, Phierơ tuyên bố: “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các người đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người,sống lại, bứt đứt dây sự chết, vì nó không giữ Người lại được dưới quyền nó (Công vụ. 2:22-24).

  • Thêm nữa, câu chuyện Chúa Jêsus Christ trên đất kết thúc bằng sự thăng thiên của Ngài lên trời cũng được nói tiên tri trong Thi thiên thứ 68 câu 18; lời tiên tri nầy ứng nghiệm với độ 500 người xem thấy trên núi Ô-li-ve bên thành Giê-ru-sa-lem, xứ Y-sơ-ra-ên lúc đó. Chẳng những vậy trong lúc Chúa Jêsus Christ thăng thiên còn có lời nhắc mọi người chứng kiến rằng: Jêsus nầy được cất lên trời khỏi giữa các ngươi thể nào, cũng sẽ trở lại như cách ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy (Công vụ 1:11).

Kỳ sau tôi sẽ trình bày Lời Tiên Sẽ Ứng Nghiệm trong tương lai mà sự trở lại thế giới nầy của Chúa Jêsus Christ là trung tâm, chắc chắn những lời tiên tri đó rất hấp dẫn người đọc, vì liên quan đến những gì đang xảy ra trên thế giới và chung quanh chúng ta.
Tuy nhiên, trước khi kết thúc bài nói chuyện hôm nay, Quý Vị Thính Giả cho tôi đặt một câu hỏi: Với tất những Danh Nhân Giáo Chủ mà Quý Vị đã biết, và có thể đang tôn thờ, có ai được báo trước từng chi tiết từ nguồn gốc đến cách sanh ra, cách sống, đến chi tiết cách chết và mục đích chết, như Chúa Jêsus Christ mà tôi đã trình bày không? Câu trả lời không thể dối gạt là KHÔNG! Tất cả đã chứng minh với Quý Vị Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời đến thế gian hơn 2.000 năm trước không để lập một tôn giáo, không để rao một Triết lý sống, không đến để dạy con người làm sao bớt khổ, cách làm lành lánh dữ; Chúa Jêsus Christ đến thế gian để cứu kẻ có tội, làm con Đức Chúa Trời được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Chắc chắn không ai trong chúng ta dám cho rằng mình thánh thiện, thế thì Quý Vị còn chần chờ gì nữa mà không vâng theo Lời Đức Chúa Trời là Kinh thánh dạy: ăn năn tội với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế của đời sống mình.
Kinh thánh ghi lại rằng lý lẽ Chúa Jêsus dùng thuyết phục hai môn đồ đang về Em-ma-út nhận Chúa Jêsus là “Đấng Cứu Thế được tiên tri trong Cựu Ước” là “Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến MỌI ĐẤNG TIÊN TRI mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong CẢ Kinh Cựu Ước” (Luca 24:27). Sẽ là một việc thú vị và hữu ích vô cùng, nếu chúng ta có trong sách Tin Lành Luca một báo cáo đầy đủ về cuộc trò chuyện buổi chiều đó. Hai môn đồ quen thuộc với những điều đã xảy ra trong tuần đó lúc Chúa Jêsus bị tù, bị xử án, bị đóng đinh và bị chôn, cũng như những tin đồn về sự sống lại của Ngài. Vì vậy họ thấy không có gì khác nhau khi Chúa Jêsus nói về những điều đó và qua cách trưng dẫn từ Kinh Cựu Ước chứng minh rằng đó là điều các tiên tri đã nói trước sẽ xảy ra cho Đấng Cứu Thế được hứa trong Cựu Ước đã được ứng nghiệm cách chính xác khi Chúa Jêsus Christ đến thế gian. Điều họ đã làm sau khi hiểu được lời tiên tri trong Kinh thánh ứng nghiệm hoàn toàn nơi Chúa Jêsus Christ, “nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại…! (Luca 24:33). Tại sao Quý Vị không làm như vậy? Tại sao Quý Vị không bỏ qua tất cả những ngăn trở bởi thành kiến, bởi tị hiềm tôn giáo, mau lẹ tìm đến với Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế cho chính mình như Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời dạy. Muốn thật hết lòng!

Bằng Chứng thứ 7   Bằng Chứng thứ 8   Bằng Chứng thứ 9

 

More on: cha and thnh
Fastest FTPS and FTPS on the planet Go FTP FREE