COLUMBIA BAPTIST CHURCH

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phục Hưng

103 West Columbia Street, Falls Church, VA 22046
Telephone (703) 942- 8303
       Email: trannhutthang@gmail.com
     (Bản Đồ)

Video-Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

Chủ Nhật

Trường Chủ Nhật

Thờ Phượng

Thông Công

Mời Các Bạn Nghe
Con Đường Vĩnh Phúc

1:30 - 2:30PM

3:00 - 5:00 PM

5:00 -6:00 PM


5:30-600 PM

Thứ Hai Học Kinh Thánh Tại Nhà Mục Sư
2:00- 3:00 PM
Thứ Tư
Mời Bạn Hữu Nghe
Con Đường Vĩnh Phúc
7:30 PM
Thứ Năm
Hiệp Nguyện và Chia Sẻ Lời Chúa
7:00PM-8:00PM
Thứ Bảy
Thông Công Taị Tư Gia
7:00PM

Hội Thánh Của Ta

Ánh Sáng Cơ Đốc
Trắc Nghiệm Kinh Thánh Video Cho Thiếu Nhi

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. .